انتشارات

دوهفته نامه «سینمای خانگی»

دیوان اشعار «در راه عاشقی»

کتاب «مبانی تدوین»

کتاب «مقدمه ای بر سینمای مقاومت»

کتاب فیلمنامه «چشمه تشنه»