تولید فیلمنامه

فیلمنامه سریال «بانو امین»

فیلمنامه سریال «قرارگاه سری»

فیلمنامه سریال «در جستجوی خورشید»

فیلمنامه سریال «سلطانعلی»

فیلمنامه سینمایی «تراژدی آتش»

فیلمنامه سینمایی «چشمه تشنه»

فیلمنامه سینمایی «کیوان منفجر می شود»

فیلمنامه سینمایی «حمید»

فیلمنامه سینمایی «جان سمیرا»

فیلمنامه سینمایی «بوته ـ گلخن»

فیلمنامه سینمایی «مندران»

فیلمنامه کوتاه «بابای احمد»

فیلمنامه کوتاه «خرچ خرچ»

فیلمنامه کوتاه «۱۱۸»