تحقیقات و پژوهش

تحقیق و بررسی کمی و کیفی «قاچاق سوخت»

طرح و پژوهش «ایجاد شرکت سهامی توسعه هنر و سینما»

تحقیق و پژوهش «ماهواره؛ تهدید یا فرصت»

مطالعات برگزاری «جشنواره بین المللی فیلم پلیس»

تحقیق و بررسی «موسسه سینمای مقومت و انقلاب اسلامی؛ چرایی، چگونگی، بایدها، و نبایدها»